KABE ..... Altid et skridt foran

AT VÆLGE DET RIGTIGE BATTERI KAN VÆRE MEGET SVÆRT,  - MEN VI VOVER OGSÅ HER FORSØGET, SÅ DU KAN KOMME DIN BESLUTNING LIDT NÆRMERE.
Desværre skaber nogle sælgere lidt forvirring ved at påstå, at specielt GEL eller AGM batterier er det bedste batteri på markedet, andre at et FREEDOM eller VEDLIGEHOLDELSESFRIT er det bedste og andre igen syntes, at TRUCK batterier er helt unikke.
Hvad angår typerne GEL, AGM eller FREEDOM og som udelukkende beskriver elektrolytten (batteriets syreindhold) har ingen af disse sælgere ret, fordi batteriets kvalitet ikke alene afhænger af elektrolyttens egenskaber. Kvaliteten afhænger bestemt også af batteriets mere faste del, herunder pladernes tykkelse, pladernes grundliggende opbygning og materialevalg.  Disse to områder til sammen, betyder langt mere for batteriet samlede egenskaber.
Endelig skal du afgøre om de så her frembragte egenskaber tilfredsstiller netop de krav, som du ønsker at dit batteri skal opfylde. – også derfor kan man heller ikke bare påstå at et bestemt batteri er det bedste.

 BATTERIER KAN DERFOR OPDELES I TO HOVEDGRUPPER.
1 - Anvendelsen: Hvad skal batteriet anvendes til, f.eks. skal batteriet anvendes til startopgaver, forbrug eller begge dele,  eller udelukkende til en back up funktion.
2 - Batteritypen: Hvordan er batteriet opbygget (materialevalg) og hvordan transporteres energien fra den negative til den positive plade og specielt her, hvilke egenskaber elektrolytten skal have.

1. ANVENDELSE
De større anvendelsesområder er ex. automobilbranchen, marinebrug og indenfor Deep-cycle området, såsom opsamling af solenergi, som backup power enhed eller til caravan og husbåde. De fire mest udbredte konstruktionstyper er våde (flooded, flydende elektrolyt), FREEDOM også kaldt vedligeholdelsesfrie, GEL og AGM (absorbed Glass Mat) batterier.
Våde eller åbne batterier er som standard forsynet med skruepropper og pladerne er oftest opbygget efter Bly/Antimon princippet. FREEDOM batteriet er efter Bly/Calcium eller Calcium/Bly/Calcium princippet.  Alle GEL type batterier er egentlig et FREEDOM batteri der er næsten lukket. Den noget tykflydende elektrolyt har sværere ved at flyde ud af batteriet ventilationssystem. GEL batteriet har alligevel en form for små ventiler, som normalt holder batteriet under et lidt forhøjet tryk, men som åbner helt, når trykket stiger, eventuelt ved en fejlagtig overladning. Næsten alle AGM batterier er ventilregulerede og har et tryk på mellem 1 til 4 psi overtryk.
STECO marinebatterier hører under kategorien Vedligeholdelsesfrie, da de er opbygget efter Bly/Calcium princippet. Lidt unormalt har de alligevel skruepropper, fordi mange  fortsat ønsker at kunne efterfylde med destilleret vand om uheldet skulle være ude, at der er sket en overladning og en del af elektrolytten derfor er fordampet.   
 
2. BATTERITYPER
 • Startbatteriet, sædvanligvis Bly/antimon typen. 
  Startbatterier er normalt konstrueret til over kort tid at yde en stærk strøm for at starte en motor. Et startbatteri har et stort antal tynde plader for at få en stor overflade. Pladerne er sammensatte af et porøst blymateriale og med en svampelignende overflade. Dette øger den samlede overflade for bedre at kunne afgive en stor startstrøm i et kortere tidsforløb. Om batteriet derimod udsættes for dyb afladning, vil dette svampelignende materiale hurtigt forbruges og synke til bunds i cellerne. Startbatterier vil typisk fejle allerede efter 30-150 dybe afladninger, hvor imod det kan klare tusind opladninger om det kun aflades mellem 2-5%.
 • Deep cycle batteriet er måske noget overraskende, oftest af Bly/antimon typen, men er konstrueret til at klare afladninger ned til 80% og har derfor modsat startbatteriet meget tykkere plader. Den største forskel mellem et ægte Deep Cycle batteri og andre såkaldte Deep Cycle batterier er at pladerne i det ægte batteri er lavet af faste blyplader, modsat de såkaldte uægte og især startbatteriet. Dette betyder en noget mindre samlet overflade i forhold til startbatteriet og derfor en mindre pålidelig starteffekt. 
  Skønt disse Deep Cycle batterier kan aflades ned til kun 20% af batterikapaciteten er den bedste økonomi kun at aflade dem ned til omkring 50%.
 • Marine batterier er normalt et  "hybrid" lignende batteri, dvs. det falder mellem et startbatteri og et ægte Deep Cycle batteri.  Dog er nogle få Marinebatterier opbygget som et ægte Deep Cycle batteri. Marinebatteriet af ”hybrid” typen har normalt plader opbygget af et svampelignende, porøst blymateriale, men pladerne er både grovere og tungere end i det normale startbatteri. 
  STECO marinebatterier er af ”hybrid” typen og kan derfor anvendes som forbrugsbatteri, samt alt efter motorens størrelse, også bruges til startbatteri. 
  Aflæs derfor batteriets data for starteffekt om batteriet skal anvendes til begge dele eller udelukkende startbatteri.Bemærk at et godt forbrugsbatteri kan i store træk også anvendes som et startbatteri, - men ikke omvendt. 
 • Om du anvender et deep cycle batteri som startbatteri.
  Generelt er der ingen problem med dette dog under hensyntagen til, at den på batteriet oplyste starteffekt skal stå i det rigtige forhold til motorens krævede startstrøm + et tillæg på omkring 20%.

  Industrielle deep cycle batterier.
  Disse kaldes også truckbatterier eller tractionsbatterier og anvendes hvor man ønsker rimelig høj power over en længere tid eller vil kunne aflade batteriet helt ned til 20%. 
   
  BATTERIETS GRUNDLIGGENDE KONSTRUKTION.
  Næsten alle opladelige batterier er af typen Bly-syre udgaven. Syren består typisk af 30% svovlsyre og 70% vand når det er fuldt opladet.

  Pladerne (positive som negative) i batterikassen.
  Pladerne, både de positive og negative, består i langt de fleste batterityper normalt af en gitterkonstruktion, hvorpå der på/ilægges blydioxid (PbO2) på den positive plade og bly (Pb) på den negative plade. Gitteret har til opgave at bortlede strømmen til batteriet poler og består af bly tilsat Antimon eller Calcium for at afstive pladerne.  Batteriet positive plader forårsager de 3 mest typiske fejl i et batteri. Den positive plade tæres nemlig bort over tid til der ikke er mere tilbage. Pladen ”opløses” efterhånden og synker til bunds i batteriet. Derfor varer tykkere plader længst alt andet lige. Den negative plade udvider sig noget ved afladningen, hvorfor alle batterier må have seperatorer, en form for konvolut bestående af glasmåtte eller sammenpresset papir, der således undgår kortslutning mellem den positive og negative plade og alligevel er åben for at den kemiske reaktion fortsat kan foregå.
   
  Startbatterier har typisk en pladetykkelse på  1,00 mm,  medens et truckbatteri har en pladetykkelse på mere end  6,50 mm. altså næsten 7 gange mere end det typiske startbatteri. De fleste truck deep-cycle batterier foretrækker Bly-antimon plader fremfor Bly-calcium, som altid bruges i AGM eller GEL batterier, samt efterhånden også mange startbatterier til biler. Antimonen øger pladernes livslængde og styrke, men øger desværre også gasudslippet og vandforbruget. Derfor skal disse industribatterier ofte kontrolles for tab af vand. Selvafladningen er også stor og er ca. 1% pr. dag, hvor imod et nyt AGM kun aflader 1-2% pr. måned og et gammelt dog 2% pr. uge.
   
  DE 4 TYPISKE BATTERITYPER ADSKILLER SIG PÅ FØLGENDE MÅDE.
  BLY/ANTIMON - Det traditionelle (lidt gammeldags) åbne startbatteri.
  De aller billigste batterier er som regel opbygget med Bly/Antimon plader og er derfor altid forsynet med propper for efterfyldning. De har en meget stor fordampning og skal derfor tilses oftere for efterfyldning af vand. Derudover betyder brugen af antimon også at de har en stor selvafladning og som regel bør efterlades hver 3-5 måned selv uden forbrug. De bør altid placeres i et godt udluftet rum og tåler meget ringe krængning.

  BLY/CALCIUM - ”lukkede” batterier.
  Såkaldte lukkede batterier er alligevel ikke helt lukkede, fordi skal tillade gassen ved opladningen at slippe ud. Ved fejlagtig overladning alt for mange gange, vil det betyde at for meget vand fordamper og batteriet derfor må kasseres. De fleste små deep cycle batterier (inclusive AGM) bruger Bly-Calcium plader for at nedsætte fordampningen og dermed levetiden, medens de større truckbatterier bruger Bly-Antimon plader for større styrke og evne til at modstå stød og vibrationer. Alt i alt har Bly-Antimon batterier en længere levetid om det passes, men til gengæld en meget høj selvafladningsrate.

  GEL - Gelleteret elektrolyt.
  GEL batterier er almindelige bly/calsiumbatterier, men tilsat  Silica Gel, som gør syren tykflydende. Fordelen er at batteriet ikke kan lække ætsende syre og derfor ikke er afhængig af en nogenlunde vandret position.  Bagdelen ved GEL batterier er at det kun kan oplades med en mindre ladestrøm (C20) for at undgå, at den udviklende gas kan ødelægge den enkelte celle. GEL batterier er derfor meget velegnede til opsamling af solenergi.  GEL batterier skal oplades med en ladespænding på 0,2V mindre end åbne og AGM batterier.
   
   
  AGM BATTERIER - AGM, eller absorberende glasmåtte batterier.
  I stedet for at gelletere syren, anvendes her en meget fin fiber Boron-Silicate glasmåtte.  AGM batterierne har alle fordelene som GEL batteriet og tåler endog nogen grad af mishandling under brugen af batteriet.
  Da elektrolytten (syren) er absorberet i glasmåtten lækker et AGM batteri ikke. Yderligere kan syren ikke fryse og ekspandere, så de kan næsten ikke frostsprænges.  Næsten alle AGM batterier er såkaldte rekombinationsbatterier, som betyder at Oxygen og Hydrogen gendannes inden i batteriet. Disse luftarter gendannes typisk over 99% og batteriet har derfor næsten ingen vandtab.
  Ladespændingen er den samme som de fleste standardbatterier. Batteriets indre modstand er meget lille så derfor udvikler batteriet meget lidt varme ved opladningen.
  AGM's har en lille selvafladning på mellem 1-3% pr. måned.
   
  - ønsker jeg dig god fornøjelse med udvælgelsen.

  Lynettens Bådservice
  Stacks Image 9


  Standard batteri til en Kabe Imperial 115 Ah
  AGM batterie Se her
  GEL Batterie Se her


  Exide_ER550
  I en Kabe Royal typisk et 80 Ah batterie  Kabler i rigtig rækkefølge
  Har batteriet været afmonteret skal man være opmærksom på, at batteriets kabler skal sættes på i den rigtige rækkefølge for at undgå gnister. Sæt altid det stelforbundne kabel på først, og dernæst det positive kabel. Ved afmontering skal det foregå i omvendt rækkefølge. Det stelforbundne kabel tages af først, og dermæst det positive kabel.

  Fuld spænding.
  Før en ladning skal væskestanden kontrolleres, med mindre det er et lukket batteri. Væsken skal stå 10-15 millimeter over pladerne, og der må kun efterfyldes med destilleret vand. Rød ledning på ladeensretteren er altid plus, minus kan godt have flere farver, og både sort og blå forekommer. Har batteriet propper, skal de afmonteres, så den brint, der frigøres ved ladningen, kan undslippe. Med en mindre lader med en lille kapacitet, vil et batteri typisk være fuldt opladet efter ca. 8 - 12 timer. Har laderen større kapacitet går det hurtigere.

  Batterier til opbevaring

  • Sæt batteriet til opbevaring i fuld opladet tilstand (> 12,7V)
  • Batteriets spænding må ikke komme under 12,4 Volt
  • Tilse batteriet hver 2. måned (mål spænding)
  • Lad jævnligt på batteriet, minimum når spændingen falder til under 12,4 Volt.
  • Opbevar batteriet så køligt som muligt - dog altid frostfrit.
  • Opbevar batteriet i tør og ren tilstand
  • Der må ikke være forbrug på et batteri til opbevaring
  • Elektrolytten (væsken) i et fuldt opladet batteri fryser ved omkring -70°C. I et helt afladet batteri kan væsken fryse ved selv lave frostgrader (0 til -5°C)
  Her er en rigtig god artikkel skrevet af DAFC.DK om Lithium batterier eller bly/syre Se her